Algemene voor­waarden

Artikel 1 Definities

‘Bezoeker’                  De natuurlijke persoon die het Evenement bezoekt;

‘Evenement’              Futuremakers evenement welke door Stichting Bakkracht georganiseerd evenement;

‘Organisator’              Stichting Bakkracht, gevestigd en kantoorhoudend aan de Agro Business Park 75, 6708 PV Wageningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56040369;

‘Overeenkomst’         De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter zake het verlenen van diensten in verband met het Evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het Evenement. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel.

Artikel 2 Toepasselijkheid, Totstandkoming Overeenkomst

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Organisator en alle Overeenkomsten tussen Organisator en Bezoeker.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker het Evenement betreedt. Door betreding van het Evenement aanvaardt. Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3 Toegang tot Evenement

3.1 Het Evenement is gratis toegankelijk voor Bezoekers van alle leeftijden.

3.2 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal Bezoekers van het Evenement.

Artikel 4 Verplichtingen Bezoeker

4.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften – waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers van Organisator. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Evenement uitsluitend begeven in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

Artikel 5 Ontzegging toegang Evenement

5.1 Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van het Evenement.

5.2 Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding en / of compensatie.

Artikel 6 Registratie Evenement door of namens Organisator

6.1 Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, van Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement. Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het bijwonen van het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker.

7.2 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

7.3 Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

7.4 Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

7.5 Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 Organisator verwerkt eventuele persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacy policy. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via https://futuremakers.nu/privacybeleid/ Mailadressen van deelnemers worden gebruikt ter verantwoording van de subsidie naar de subsidiegever.

Artikel 9 Wijziging

9.1 Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Organisator adviseert Bezoeker met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 10 Conversie

10.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Organisator en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Stichting Bakkracht heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert Stichting Bakkracht geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stichting Bakkracht. Stichting Bakkracht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van het Privacy Statement. De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan het Stichting Bakkracht of haar licentiegevers. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Share This